اطلاع رسانی سامانه همیاب۲۴ در استان لرستان (شهرستان بروجرد)

اطلاع رسانی سامانه همیاب۲۴ در استان لرستان (شهرستان بروجرد)

اطلاع رسانی سامانه همیاب۲۴ در استان لرستان (شهرستان بروجرد)، توسط نماینده سامانه “آقای خرمی” و به همت کارشناسان پیشگیری دادگستری و دادستان محترم شهرستان بروجرد…