ايجاد امنيت در جامعه
شرط اول يك جامعه ي سالم و با نشاط بدون استرس
باروحيات سالم
افراد جامعه سالم با هوش تر قانع تر خلاق تر مفيد تر
بون نياز به ارامبخش و انواع اعتياد و مهربانتر و فعال تر خواهند بود
به اميد ساختن اينده اي سالم براي نسلهاي اينده كه وظيفه ي علم و تجربيات ميباشد
از شما بينهايت تشكر ميكنم
امنيت به كنترل بيشتر نياز دارد و همت همه ي افراد جامعه با همفكري عمومي نياز دارد
و نياز به حقوق بشر خارجي نداريم