من خودم گوشیمو ازم دزدیدن یک ماه بعدش توی دیوار پیداش کردم گذاشته بود برای فروش