ماشین من رو هم دزدیدن با همه متعلقاتش کاش اون موقع همیاب رو میشناختم که حداقل تبلتم رو که توی ماشین بود پیدا میکردم